Privacy gewaarborgd

Privacy van jouw gegevens gewaarborgd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut/coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand/welzijn en mogelijk gegevens over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Bovendien heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen en de boekhouding kan uitvoeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
De gegevens in het clientendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur of zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving van het consult, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult

Meer weten over je privacy?